Senátor Valenta: Na zrušení EET stále není pozdě! Rád k tomu pomůžu

Elektronická evidence tržeb již bezmála tři čtvrtě roku znepříjemňuje život stovkám tisíc podnikatelů a živnostníků, kteří se ničím neprovinili, nebyly jim prokázány žádné daňové úniky a plnili poctivě veškeré zákonné náležitosti a podmínky pro své podnikatelské aktivity. Přesto jejich zákona dbalý postup státu a současné vládě nepostačoval, a proto na ně upletly bič v podobě kontrolního a šmírovacího mechanismu, jež si museli pořídit na své náklady bez ohledu na rozsah podnikatelských aktivit, jejich vůli, a bez ohledu na to, že stát EET nikde nestanovil jako oficiální podmínku podnikatelské činnosti. Ani po této době od spuštění tzv. první vlny EET nebyla vyvrácena celá řada argumentů, které proti jejímu zavedení vyvstávaly od samého počátku. Ty spočívají jak v rovině principiální, pokud jde o legitimitu státu uvalovat na oblast svobodného podnikání podobné instrumenty a jejich přiměřenost či míru omezování svobody a prolamování soukromí, tak v rovině efektů a praktických dopadů, pokud jde o reálné výnosy zavedení EET a škody, které napáchá.

Ministerstvo financí a představitelé vlády se nám snaží namluvit, že pozitivní efekt se již dostavuje, že roste výnos DPH a že celý systém dobře a bezchybně funguje, a tudíž že také čistí trh od nepoctivých podnikatelů. Jsem ale přesvědčen, že se jedná jen a pouze o demagogii, která má v očích veřejnosti obhájit něco, co je zcela nadbytečné a neobhajitelné, co mělo být řešeno zcela jiným způsobem, a sice například zjednodušením daňového systému nebo snížením daní. Zkrátka, pokud jde o vyšší výnosy z DPH, neexistuje žádná ověřená metodika, která by prokázala, že jde o důsledek EET a nikoliv ekonomického růstu a růstu spotřeby jako takových. A když se podíváme na počet živnostníků, kteří od startu EET pověsili svou činnost na hřebík, zůstávají jen oči pro pláč.

Jsem přesvědčen, že zhoubný projekt EET se neosvědčil, a proto je potřeba i nadále usilovat nejlépe o jeho zrušení či zásadní omezení. A to přesto, že v tomto směru proběhlo již několik neúspěšných pokusů ze strany nás, zákonodárců, kteří jsme od samého počátku proti tomuto nesmyslu nepřiměřeně zasahujícímu zejména do podnikání těch nejmenších živnostníků bojovali. Pro rekapitulaci připomenu jen návrh zákona na zrušení EET, jehož jsem byl autorem a který jsme předložili spolu s dalšími pravicovými senátory v prosinci loňského roku, či návrh na zavedení výjimky z EET pro podnikatele s obratem do 1 milionu ročně předložený mnou letos v březnu v souvislosti s daňovým balíčkem. Ani jeden z těchto pokusů bohužel nevyšel. Přesto jsem opakovaně deklaroval jasné odhodlání, že bude-li k tomu jakákoliv reálná příležitost, budu ve svém úsilí pokračovat.

Uprostřed prázdníny se v Senátu uskutečnilo veřejné slyšení k petici za zrušení EET, kterou podepsalo již více než 20 tisíc lidí a na jejímž průběhu se významně podílela také Strana soukromníků ČR. Cílem veřejného slyšení bylo získat stanoviska širokého spektra zúčastněných stran, kterých se EET dotýká, tak aby Senát mohl k petici zaujmout doporučující stanovisko nebo případně reagovat nějakým legislativním návrhem. Přestože proti EET na této akci znovu zazněla celá řada výhrad ze strany podnikatelů, přestože byly zopakovány i ony argumenty, které dosud nikdo nevyvrátil, pozice zástupců vlády a organizací, které EET podporují, zůstala zcela nepochopitelně tvrdošíjně neoblomná a nekompromisní.

V průběhu jednání se však přesto objevil jeden zajímavý moment, a to ve chvíli, kdy někteří senátoři projevili vůli, že pokud by mohli rozhodovat o EET znovu, bylo by dobré uvažovat o výjimce pro malé podnikatele do určité výše ročního obratu. Je pro mě velkým překvapením, že přestože jsem právě tento návrh předložil, jak jsem již uvedl, na jaře letošního roku a zejména vládní senátoři jej odmítli, zaznívá z jejich řad o pár měsíců později velmi podobná rétorika.

A bez ohledu na to, zda to lze přičítat blížícím se volbám nebo tomu, že někteří kolegové skutečně vyslyšeli volání desítek tisíc podnikatelů, pro které je EET zkrátka drahým luxusem, těší mě, že k tomuto posunu došlo. Pokud se opravdu podaří na půdě Senátu díky zmíněné petici otevřít znovu diskusi o EET, jejím omezení či úplném zrušení, budu tomu velmi rád a pokusím se této příležitosti maximálně využít, jak jsem slíbil. A pokud by se kolegové nakonec rozhodli jít onou cestou výjimky pro malé podnikatele například do výše obratu 1 milionu Kč, pak jim velmi rád poskytnu svůj původní návrh, který předtím odmítli. Proč vynalézat již vynalezené...

Jsem přesvědčen, že jakýkoliv krok proti tomu, aby EET nadále obtěžovalo život lidem, kteří se rozhodli být zcela nezávislí na státu, pracují na vlastní riziko a bez jistoty zaměstnání či stálého příjmu, vytvářejí hodnoty i pracovní místa a dodržují zákony, je krok správným směrem.


Ivo Valenta
slovácký senátor